Loading...

Invloed van waterbeheer op gekoppelde broeikasgasemissies in het veenweidegebied bij ROC Zegveld  [2003]

Jacobs, C.M.J. Moors, E.J. Bolt, F.J.E. van der

Access the full text:

NOT AVAILABLE
Abstract
Bij Regionaal Onderzoek Centrum _ROC Zegveld_ zijn in de jaren 2001-2002 metingen aan uitstoot en opname van de broeikasgassen CO2, N2O en CH4 uitgevoerd. De metingen vonden plaats op één perceel met relatief hoge grondwaterstand en één met relatieflage grondwaterstand. Met de modellen SWAP en ANIMO is de toestand in de bodem gesimuleerd. De meetgegevens zijn met behulp van statistische relaties tussen waarnemingen en modeluitvoer geëxtrapoleerd naar jaartotalen van de netto broeikasgasuitwisseling.Waargenomen en geëxtrapoleerde CO2 en N2O emissies waren gemiddeld lager bij hogere grondwaterstand. Verdere extrapolatie naar de periode 1992-2002 bevestigde een grote interjaarlijkse variatie van de broeikasgasemissies. Deze emissies waren gecorreleerdmet de jaargemiddelde grondwaterstand. De bijbehorende statistische verbanden impliceren per cm verhoging van de jaargemiddelde grondwaterstand een vermindering van de broeikasgasemissie met 0-2 ton CO2-equivalenten ha-1 jaar-1. De onzekerheden in deextrapolaties zijn echter groot. Daarnaast is de rol van niet direct met specifieke percelen en waterbeheer verbonden emissies belangrijk, maar onduidelijk
Loading...

Other subjects

 • praderas
 • greenhouse effect
 • turberas
 • efecto invernadero
 • emission
 • grasslands
 • peatlands
 • países bajos
 • ordenación de aguas
 • tourbière
 • suelo turboso
 • herbage
 • water management
 • netherlands
 • groundwater table
 • peat soils
 • effet de serre
 • pays-bas
 • capa freática
 • pollution atmosphérique
 • polución del aire
 • sol tourbeux
 • air pollution
 • gestion des eaux
 • nappe souterraine

Other information

Language : Dutch

In AGRIS since : 2004

Extent : 93 p.

Publisher : Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte

All titles :

" Invloed van waterbeheer op gekoppelde broeikasgasemissies in het veenweidegebied bij ROC Zegveld "

" [Efects of water management on linked greenhouse gas emissions in the peat meadow area near ROC Zegveld] "