Query : "Економіка АПК"

Results 1 - 10 of 10

Filters :

  • конкурентоспроможність

Здійснено оцінку ефективності цінових стратегій позиціювання сільськогосподарських підприємств України на внутрішньому та світовому ринках зерна. Проведено моніторинг середніх цін реалізації внутрішнього ринку, експортних і світових цін у розрізі окремих видів зернових, проаналізовано показник посередницької маржі та коефіцієнтів осциляції цін за каналами та регіонами реалізації. На основі про ...

SUBJECT: зернобобових та олійних культур; коефіцієнт осциляції; сільськогосподарська продукція; ринки зернових; стратегії позиціювання

POSTED TO: Економіка АПК

Розглянуто інноваційну складову забезпечення конкурентоспроможного та стійкого розвитку сільськогосподарських регіонів України та Черкаської області. Оцінено стан інноваційного потенціалу аграрних і промислових підприємств області та його фінансове забезпечення. Визначено основні перешкоди на шляху розвитку ефективної інноваційної діяльності сільських територій, зокрема його фінансування. Досл ...

SUBJECT: конкурентоспроможність регіону; інновації; потенціал конкурентоспроможності; сталий розвиток; інноваційний розвиток

POSTED TO: Економіка АПК

Удосконалено методичні підходи до формування ціни органічної сільськогосподарської продукції та проаналізовано її вплив на еколого-економічну ефективність органічного виробництва з метою задоволення виробничо-господарських потреб і збалансованого розвитку аграрного сектора економіки.

SUBJECT: ціна; конкурентоспроможність; динаміка цін; собівартість продукції; еколого-економічна ефективність

POSTED TO: Економіка АПК

Визначено завдання та пріоритети розвитку національного АПК при входженні країни в Єдиний економічний простір, вирішення яких має здійснюватися на основі прискореного розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності та коопераційно- інтеграційних процесів у сфері агропромислового виробництва.

SUBJECT: інноваційно-інвестиційний розвиток; кооперація та інтеграція; продовольча система; ефективність; агропромисловий комплекс

POSTED TO: Економіка АПК

Нестабільні економічні та політичні процеси, які відбуваються в Україні, закономірно потребують пошуку гнучких систем управління з метою зростання конкурентоспроможності та прибутковості вітчизняних господарюючих суб’єктів. Визначено, що результати управління діяльністю підприємств здебільшого залежать від правильно організованого інформаційного забезпечення та ефективного і раціонального прий ...

SUBJECT: управлінські рішення; прибутковість; інформаційне забезпечення; внутрішньогосподарський контроль; конкурентоспроможність

POSTED TO: Економіка АПК

Розкрито теоретико-методологічні та практичні засади формування й використання виробничого потенціалу м’ясопереробних підприємств в умовах трансформації організаційно-економічного механізму функціонування агропромислового комплексу України. Проаналізовано теоретичні концепції визначення поняття „виробничий потенціал” і запропоновано бачення авторів щодо різних підходів до його розуміння виходя ...

SUBJECT: потенціал; ефективність; конкурентоспроможність; виробничий і соціальний ефект; виробничий потенціал

POSTED TO: Економіка АПК

Здійснено оцінку ринкових позицій вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції та продовольства до і після вступу України до СОТ. Проаналізовано показники зовнішньоторговельного обороту в розрізі окремих видів продукції, на основі чого зроблено висновки щодо конкурентоспроможності вітчизняного аграрного сектору.

SUBJECT: ринкові відносини; імпорт; конкурентоспроможність; зовнішньоторговельний оборот; експорт

POSTED TO: Економіка АПК

Розкрито концептуальні наукові основи розробки практичних заходів удосконалення механізму державного регулювання розвитку та стимулювання агропромислового виробництва, проаналізовано особливості функціонування механізму регулювання агропромислового виробництва в сучасних ін- ституціональних умовах і за умови трансформаційних змін у розвитку аграрного сектору економіки. Запропоновано напрями уд ...

SUBJECT: підприємництво; сільські території; екологічний (зелений) туризм; сільський туризм; конкурентоспроможність

POSTED TO: Економіка АПК

Досліджено наукові підходи до підвищення конкурентоспроможності та інноваційної й соціальної спрямованості агропромислового виробництва на основі розвитку спільної діяльності в рамках кластерних форм регіонального співробітництва. Обгрунтовано типи та організаційно-правові форми великотоварних агропромислових кластерних об’єднань, опрацьовано організаційні структури (моделі) кластерних систем ...

SUBJECT: кластерні системи; спільна діяльність; конкурентоспроможність; інтеграція; агропромислове виробництво

POSTED TO: Економіка АПК

Емпірично підтверджено, що Україна інтегрована у глобальний світовий ринок і вже на нинішньому етапі її пропозиція щодо глобальних агропродовольчих продуктів становить вісім товарних позицій. Доведено, що одним із глобальних продуктів, попит на який на світових ринках задоволений не повною мірою, є продукція бджільництва. Із позицій холістичної парадигми та у контексті концепції багатофункціон ...

SUBJECT: глобалізація ринку продовольства; продукція бджільництва; конкурентоспроможність; світові ринки; інтеграція

POSTED TO: Економіка АПК