Query : "Економіка АПК"

Results 1 - 8 of 8

Filters :

  • сільськогосподарські підприємства

Розглянуто основні тенденції розвитку землекористування сільськогосподарськими підприємствами в Україні, проаналізовано виробництво валової продукції на 1 га сільськогосподарських угідь і визначено важливі шляхи розвитку використання земельних ресурсів. Проведено економічну оцінку землекористування та визначено його основні організаційно-економічні умови в сільськогосподарському виробництві. П ...

SUBJECT: землекористування; концентрація; окупність; сільськогосподарські підприємства; ефективність

POSTED TO: Економіка АПК

Розглянуто природно-ресурсний потенціал сільських територій, формування у сільськогосподарських підприємствах раціонального ресурсного забезпечення та його ефективного використання. Доведено, що важливою проблемою на сучасному етапі розвитку економіки в Україні є правильний пошук напрямів щодо ефективного використання наявних виробничих ресурсів сільського господарства, а також формування ресу ...

SUBJECT: зайнятість; сільські території; сільськогосподарські підприємства; економіка; ресурсне забезпечення

POSTED TO: Економіка АПК

На прикладі Черкаської області та України розглянуто склад, структуру та ефективність використання основних засобів сільськогосподарських підприємств і забезпечення ними. Проаналізовано склад і структуру поголів’я робочої та продуктивної худоби за 1990, 1996, 2000–І півріччя 2012 рр. Зазначено, що структура основних засобів сільськогосподарських підприємств Черкаської області є деформованою, ч ...

SUBJECT: механізм; поголів’я; державне регулювання; сільськогосподарські підприємства; забезпечення

POSTED TO: Економіка АПК

Обґрунтовано необхідність розвитку біологічних видів палива. Проаналізовано сучасний стан роз­витку відновлюваних джерел енергії в Україні та за кордоном, інвестиційну привабливість виробниц­тва і використання дизельного біопалива в умовах сільськогосподарського виробництва. Обґрунтова­но шляхи підвищення ефективності виробництва дизельного біопалива в сільськогосподарських під­приємствах. Від ...

SUBJECT: інвестиції; сільськогосподарські підприємства; відновлювані джерела енергії; інвестиційна привабливість; біодизельне паливо

POSTED TO: Економіка АПК

Розглянуто особливості сучасних кредитних програм комерційних банків для малих сільськогосподарських підприємств. Проведений аналіз дав змогу стверджувати, що для поліпшення кредитного забезпечення діяльності цих форм підприємств необхідно розширювати перелік доступних кредитних програм для формування життєздатного конкурентоспроможного малого аграрного підприємництва.

SUBJECT: програма мікрокредитування в україні; фінансово-кредитне забезпечення; програми кредитування малих сільськогосподарських; фінансування поповнення обігових коштів; малі сільськогосподарські підприємства

POSTED TO: Економіка АПК

Висвітлено розвиток кооперації в агропромисловому виробництві у розвинених країнах світу і в Україні та виявлено існуючі проблеми. Проведено аналіз діючих обслуговуючих сільськогосподарсь­ких кооперативів України. Наведено дані сільськогосподарських підприємств за організаційно- правовим формами господарювання в Україні за період 2005-2011 pp. Внесено комплекс пропозицій щодо поширення розвитк ...

SUBJECT: сільськогосподарські підприємства; агропромисловий комплекс; кооперація; біз- нес-середовище

POSTED TO: Економіка АПК

Проаналізовано економічну ефективність виробництва зерна пшениці в сільськогосподарських підприємствах (включаючи фермерські господарства) України за 2010 рік. Рівень рентабельності виробництва зерна пшениці у підприємствах степової зони склав 14,3%, у підприємств лісостепової зони – 6,3% і у підприємств поліської зони – 1,4% . За статистичними даними 2010 р. розроблено математичну модель ринк ...

SUBJECT: ефективність виробництва зерна; сільськогосподарські підприємства; зерновиробництво; ринок зерна пшениці

POSTED TO: Економіка АПК

Визначено рівень державної підтримки сільськогосподарський підприємств Харківської області. Проаналізовано вплив підтримки сільськогосподарських підприємств на показники їх діяльності. Узагальнено підходи до визначення критеріїв державної підтримки сільськогосподарських підпри­ємств. Обґрунтовано авторський підхід до визначення критерію державної підтримки підприємств з огляду на стратегічні з ...

SUBJECT: критерій; сільськогосподарські підприємства; державна підтримка

POSTED TO: Економіка АПК