Query : "Економіка АПК"

Results 11 - 20 of 122

Order By


У статті доведено, що в цілому загострення екологічної ситуації стає перешкодою на шляху стійкого соціально-економічного розвитку країни, посилюється негативний вилив екологічного фактора на стан здоров’я населення. Тому розгляд збалансованості розвитку сільського господарства й факторів природи є актуальною проблемою. Розкрито принципи збалансованого розвитку сільського господарства в умовах ...

SUBJECT: родючість земель; баланс економічних і природних факторів; норматив землі в обробітку; фонд відтворення; виробничий капітал

POSTED TO: Економіка АПК

FULL TEXT AVAILABLE

Розглянуто питання необхідності подальшого проведення реформування системи пенсійного страхування в Україні. Основну увагу приділено формуванню стратегії її розвитку на найближчу перспективу, яка повинна будуватися на принципах системності та взаємозв’язку з основними сферами фінансової системи держави і суспільства в цілому. Проаналізовано сучасний фінансовий стан вітчизняної пенсійної систем ...

SUBJECT: фондовий ринок; стратегія системи пенсійного страхування; система захисту пенсійних активів; інвестиційні інструменти; вітчизняна пенсійна модель

POSTED TO: Економіка АПК

FULL TEXT AVAILABLE

Розглянуто потенціал біомаси в Україні як головне джерело для розвитку відновлювальної енергетики. Досліджено основні нормативно-правові документи у сфері відновлювальних джерел енергії та обґрунтовано необхідність створення уніфікованої програми для розвитку сектору біоенергетики. Розкрито економічні аспекти й перспективи розвитку відновлювальної енергетики в Україні з позицій оцінки досвіду ...

SUBJECT: науково-технічний прогрес; відновлювальні джерела енергії; потенціал біомаси; відновлювальна енергетика; економіко-енергетичні відносини

POSTED TO: Економіка АПК

FULL TEXT AVAILABLE

Проаналізовано стан інвестиційного забезпечення фермерських господарств Закарпатської області, структуру інвестицій фермерських господарств за джерелами фінансування. Досліджено вплив державного фінансування на ефективний розвиток фермерських господарств краю, визначено проб-леми розвитку сучасного фермерства і можливі шляхи їх розв’язання. Для ефективного розвитку фермерства в Закарпатському ...

SUBJECT: фермерські господарства; ефективність господарювання; інтенсивність; закарпатська область; розвиток

POSTED TO: Економіка АПК

FULL TEXT AVAILABLE

Розглянуто теоретичні основи та моделі інноваційного процесу в економіці. Зазначено, що до періоду ринкової трансформації економіки тлумачення інноваційного процесу визначалось як стадійне явище – поетапний набір робіт від наукових досліджень до виробництва. Охарактеризовано основні ознаки нелінійних інноваційних процесів. Визначено, що необхідною умовою успіху національної економіки є її наук ...

SUBJECT: нелінійні моделі; лінійна модель; інновації; інноваційний процес; інтеграційна модель

POSTED TO: Економіка АПК

FULL TEXT AVAILABLE

Досліджено теоретичні аспекти синергетичного підходу в формуванні стабільності діяльності виробничого підприємства та його характерні особливості у харчовій промисловості в умовах активізації глобалізаційних процесів в економіці. Доведено, що стабільність діяльності підприємств харчової промисловості на сучасному етапі розвитку національного виробництва є ключовим об’єктом управління, зважаючи ...

SUBJECT: економічна система; синергетична стабільність; синергетизм; глобалізація; біфуркації

POSTED TO: Економіка АПК

FULL TEXT AVAILABLE

Бухгалтерська звітність є джерелом, що надає єдину й об’єктивну інформацію про фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання та є системою підтримки прийняття управлінських рішень. У статті окреслено теоретичні аспекти формування бухгалтерської звітності, розкрито сутність її поняття як обліково-економічної категорії, обґрунтовано основні концепції її визначення. Розглянуто осново ...

SUBJECT: класифікація звітності; звітність; сукупність показників; обліково-економічна категорія; система даних

POSTED TO: Економіка АПК

FULL TEXT AVAILABLE

Розглянуто зміну структури посівних площ олійних культур та динаміку їх урожайності. Протягом 2000–2011 рр. частка альтернативних олійних культур зросла із 11,2 до 42,8% у загальній площі олійних культур. Проаналізовано ефективність виробництва основних олійних культур (соняшнику, сої, ріпаку) у сільськогосподарських підприємствах Черкаської області. Серед олійних культур найвищий рівень рента ...

SUBJECT: собівартість; рентабельність; економічна ефективність; олійні культури; прибуток

POSTED TO: Економіка АПК

FULL TEXT AVAILABLE

Priorities of farms investment activity

Zbarsky, V.K. et al. [2013]

The basic aspects of investment farms, its necessity in both the short and long run. The dynamics of investment activity, the structure of capital investments in 2007 and 2011 and indicators of farms in dynamics for 2007 – 2011 are highlighted. The basic priorities for investment activities of farms of Vinnytsia region depending on the climatic conditions of their activities, including gardeni ...

SUBJECT: capital construction; state development backing; capital investment; farms; development program

POSTED TO: Економіка АПК

FULL TEXT AVAILABLE

Узагальнено наукові погляди вчених економістів-аграрників щодо теоретико-методологічних і практичних засад кооперації. Проведено аналіз розвитку особистих селянських господарств у Львівській області, дано оцінку їх розмірів за площею сільськогосподарських угідь і щільністю поголів’я худоби. Запропоновано авторське бачення наукових засад сільської кооперації у пореформений період розвитку сільс ...

SUBJECT: неприбуткова кооперативна організація; лідер; форма реалізації; сільська кооперація; пореформений період

POSTED TO: Економіка АПК

FULL TEXT AVAILABLE