نتائج البحث

النتائج 1 - 10 من 46,284

Pavule, A.. Raziba (Latvia), 0236-0470. dec2001. Latvian.

النوع :

Journal Article

مصطلحات أجروفوك :

nitrogen fertilizers; soil chemicophysical properties; abonos nitrogenados; letonia; aplicacion de abonos; propriete physicochimique du sol; lettonie; phosphate fertilizers; abonos fosfatados; fertilizer application; engrais phosphate; fertilisation; latvia; phosphore; fosforo; engrais azote; phosphorus; propiedades fisico-quimicas suelo

Spruzs, J.. Agro Tops (Latvia), 1407-5164. nov2001. Latvian.

النوع :

Journal Article

مصطلحات أجروفوك :

aquaculture; carp; letonia; carpa; estanques piscicolas; latvia; carpe; lettonie; fish ponds; acuicultura; etang de pisciculture

Spruzs, J.. Agro Tops (Latvia), 1407-5164. nov2000. Latvian.

النوع :

Journal Article

مصطلحات أجروفوك :

pisciculture; necesidades de agua; letonia; chemicophysical properties; piscicultura; propiedades fisicoquimicas; analisis de agua; water requirements; latvia; calidad del agua; besoin en eau; freshwater; etang de pisciculture; gases; qualite de l'eau; gaz; estanques piscicolas; lettonie; fish ponds; analyse de l'eau; water analysis; water quality; propriete physicochimique; fish culture; agua dulce; eau douce

Briedis, J.. Starptautiska zinatniska konference: Izglitota sabiedriba un jauna ekonomika kvalitativa mijiedarbiba, Riga (Latvia), 26 Oct 2001; 2001; Banku augstskola Latvian.

النوع :

Summary

مؤتمر :

Starptautiska zinatniska konference: Izglitota sabiedriba un jauna ekonomika kvalitativa mijiedarbiba, Riga (Latvia), 26 Oct 2001

مصطلحات أجروفوك :

education; letonia; economic situation; situation economique; connaissance indigene; cambio social; lettonie; enterprises; conocimiento indigena; entreprise; changement social; situacion economica; latvia; empresas; educacion; indigenous knowledge; social change

ملخص :

The paper discusses the role of knowledge and knowledge management in business and social development, by deeper explanation of the terms "knowledge" and "knowledge management". A short introduction to SECI model and analysis of the role of knowledge in the development of Latvian society and economics is given as well.

Blukmanis, M.. Darzs un Drava (Latvia), 0132-6457. sep2001. Latvian.

النوع :

Journal Article

مصطلحات أجروفوك :

choice of species; poire; letonia; rendement des cultures; variete; lettonie; eleccion de especies; crop yield; pera; varieties; pears; choix des especes; variedades; latvia; rendimiento de cultivos

Berzins, E.. Raziba (Latvia), 0236-0470. dec2001. Latvian.

النوع :

Journal Article

مصطلحات أجروفوك :

universidades; investigacion; universite; letonia; universities; latvia; lettonie; research; recherche

Kotane, I.. Starptautiska zinatniska konference: Izglitota sabiedriba un jauna ekonomika kvalitativa mijiedarbiba, Riga (Latvia), 26 Oct 2001; 2001; Banku augstskola Latvian.

النوع :

Summary

مؤتمر :

Starptautiska zinatniska konference: Izglitota sabiedriba un jauna ekonomika kvalitativa mijiedarbiba, Riga (Latvia), 26 Oct 2001

مصطلحات أجروفوك :

letonia; economic situation; production; zonas rurales; economic development; agricultural products; productos agricolas; politique economique; desarrollo economico; politica economica; situacion economica; zone rurale; latvia; rural areas; rendement; modernisation; produccion; modernization; situation economique; lettonie; modernizacion; developpement economique; economic policies; rendimiento; yields; produit agricole

ملخص :

Agriculture is one of the most important branches in the national economy of Latvia. The total value of the agricultural yield mostly depends on two factors: the production amount and pricing policy anent the agricultural yield. Development of the agricultural production needs modernization that determines the possibility for cheaper credits and direct support provided by the state. The develo ...

Puzule, A.. Starptautiska zinatniska konference: Izglitota sabiedriba un jauna ekonomika kvalitativa mijiedarbiba, Riga (Latvia), 26 Oct 2001; 2001; Banku augstskola Latvian.

النوع :

Summary

مؤتمر :

Starptautiska zinatniska konference: Izglitota sabiedriba un jauna ekonomika kvalitativa mijiedarbiba, Riga (Latvia), 26 Oct 2001

مصطلحات أجروفوك :

entreprise; letonia; economic situation; situacion economica; latvia; situation economique; empresas; european union; lettonie; enterprises; union europea; union europeenne

ملخص :

The author of the report describes factors that influence macro-environment of entrepreneurship indirectly. A few entrepreneurship decisions cannot have a meaningfull influence on macro-environment of entrepreneurship; therefore the enterprise should work in accordance with the demands of macro-environment (a short-term goal) and promote the change of macro-environment of entrepreneurship in a ...

Ikase, L.. Agro Tops (Latvia), 1407-5164. nov2001. Latvian.

النوع :

Journal Article

مصطلحات أجروفوك :

plums; varieties; ciruela; letonia; prune; variedades; latvia; variete; lettonie

Kruze, M.. Starptautiska zinatniska konference: Izglitota sabiedriba un jauna ekonomika kvalitativa mijiedarbiba, Riga (Latvia), 26 Oct 2001; 2001; Banku augstskola English.

النوع :

Summary

مؤتمر :

Starptautiska zinatniska konference: Izglitota sabiedriba un jauna ekonomika kvalitativa mijiedarbiba, Riga (Latvia), 26 Oct 2001

مصطلحات أجروفوك :

letonia; foods; produit alimentaire; rendement des cultures; trigo; granos; union europea; crop yield; seigle; wheats; latvia; centeno; ble; grain; rendimiento de cultivos; oats; avenas; agricultural sector; lettonie; barley; quality; market economies; secteur agricole; union europeenne; cebada; orge; economias de mercado; european union; qualite; sector agrario; economie de marche; avoine; alimentos; calidad; rye