Search Results

Results 1 - 10 of 122

Безус, Р.М.. Економіка АПК. 2013. Ukrainian.

Access the full text

Type :

Journal Article

Agrovoc Terms :

ринок органічної продукції; органічне агровиробництво; попит на органічну продукцію; покупці органічної продукції; відкриті соціальні мережі; довіра до соціальних мереж

Abstract :

Розглянуто роль відкритих соціальних мереж у формуванні довіри споживачів і перспективи використання таких мереж для реалізації продукції органічного агровиробництва. Визначено соціальну мережу з найбільшою чисельністю зареєстрованих учасників ринку органічного агровиробництва та його прихильників. Наведено реальну ситуацію щодо використання потенціалу розрахунку платіжними картками за товари ...

Білич, А.В.. Економіка АПК. 2013. Ukrainian.

Access the full text

Type :

Journal Article

Agrovoc Terms :

коефіцієнт систематичного ризику; фондовий індекс; вартість бізнесу; ставка дисконтування; беззбиткова ставка дохідності; фінансовий леверидж; структура капіталу

Abstract :

Наведено аргументи на користь використання науково обґрунтованого підходу до визначення вартості акціонерного капіталу з метою подальшої оцінки вартості бізнесу. Розглянуто різні моделі визначення вартості акціонерного капіталу з аналізом основних їх складових елементів та наведенням поетапної процедури проведення такої оцінки. Особливу увагу приділено проблемним питанням, що стосуються визнач ...

Давиденко, Н.М.. Економіка АПК. 2013. Ukrainian.

Access the full text

Type :

Journal Article

Agrovoc Terms :

капітал; фінансова безпека; фінансова стійкість; розвиток; корпоративне управління; ринкова вартість

Abstract :

Розкрито основні підходи до сутності безпеки та фінансової безпеки аграрних корпорацій, визначено завдання та функції безпеки аграрного підприємства. З’ясовано місце фінансової безпеки аграрних підприємств у системі корпоративного управління. Доведено, що головною метою управління для збільшення вартості акціонерного капіталу є усвідомлення керівництвом зобов’язань щодо обґрунтування своїх інв ...

Дем’яненко, М.Я.. Економіка АПК. 2013. Ukrainian.

Access the full text

Type :

Journal Article

Agrovoc Terms :

ефективність оборотних засобів; оборотні активи; джерела фінансування; планування та нормування оборотних засобів; кругооборот; оборотні засоби

Abstract :

Зосереджена увага на тому, що управління оборотними коштами в ринкових умовах не може кваліфіковано здійснюватися без системного аналізу їх ефективності. Однак такий аналіз як на методологічному, так і методичному рівні розробки недостатній, внаслідок чого не відбивається в повній мірі функціональна роль оборотних коштів у відтворювальному процесі. Таке становище загрожує негативними наслідкам ...

Кириленко, І.Г., Кравчук, В.П.. Економіка АПК. 2013. Ukrainian.

Access the full text

Type :

Journal Article

Agrovoc Terms :

глобальна криза; організаційні заходи; особисті селянські господарства; зайнятість; стратегічний попит; мале підприємництво; мотивація

Abstract :

Досліджено ситуацію, що склалася в аграрній сфері України за період її новітньої історії. Визначено головні проблеми вітчизняного агропромислового комплексу, запропоновано невідкладні заходи державної політики в аграрному секторі та деякі механізми виведення його з кризового стану й підвищення ефективності. Наголошується на необхідності запровадження в даний кризовий період не стільки глобальн ...

Кравчук, О.О.. Економіка АПК. 2013. Ukrainian.

Access the full text

Type :

Journal Article

Agrovoc Terms :

сировинна база; біопаливо; сільське господарство; еколого-економічні особливості; ринок; енергетичні культури

Abstract :

Досліджено еколого-економічні особливості розвитку ринку енергетичних культур як основи фор-мування сировинної бази для виробництва біопалива, визначено основні механізми його стимулювання. Запропоновано напрями використання енергетичних культур для виробництва рідких біопалив. Проаналізовано сучасний стан виробництва насіння ріпаку як однієї з перспективних енергетичних культур в Україні, оці ...

Малік, М.Й., Заяць, В.М.. Економіка АПК. 2013. Ukrainian.

Access the full text

Type :

Journal Article

Agrovoc Terms :

підприємництво; диференціація сільських домогосподарств; гранична корисність; особисті селянські господарства; трансфор-мація особистих селянських господарств; суб’єкти підприємництва; сільські домогосподарства

Abstract :

Викладено теоретичні засади та соціально-економічні передумови диференціації (розшарування) селянських господарств за рівнем товарності виробництва і складовими підприємництва. У дослідженні доводиться, що в умовах ринку та чи інша форма господарювання є результатом вибору селянина, зумовленого граничним доходом, який може бути віднесений ним до власної підприємницької активності. Відтак, селя ...

Мороз, О.В., Семцов, В.М.. Економіка АПК. 2013. Ukrainian.

Access the full text

Type :

Journal Article

Agrovoc Terms :

економічна безпека; модель; тіньова економіка; державне регулювання економіки; опортунізм; агент

Abstract :

Стаття присвячена особливостям функціонування тіньової економіки в Україні. Визначено та доведено основні складові тіньової економіки. Особливий акцент зроблено на розгляді сучасних тіньових схем. Проаналізовано діяльність підприємств та/або організацій Вінницької області, при цьому виявлено, що найбільш поширеними схемами прояву фіктивної економіки є: схема – ""агент-примара"" та схема – ""пр ...

Півторак, В.С.. Економіка АПК. 2013. Ukrainian.

Access the full text

Type :

Journal Article

Agrovoc Terms :

мале підприємництво; процент-на ставка; застава; позиковий капітал; комерційний банк; кредитна політика; інститут кредитування

Abstract :

Визначено місце і роль позикових коштів у формуванні капіталу малих аграрних підприємств та доведено їхню важливість для розвитку відповідних господарюючих суб’єктів і поліпшення стану їх фінансового забезпечення в сучасних ринкових умовах. Висвітлено результати порівняльного аналізу процентних ставок по кредитах в Україні та в зарубіжних країнах, а також для малих і великих вітчизняних підпри ...

Романова, Л.В.. Економіка АПК. 2013. Ukrainian.

Access the full text

Type :

Journal Article

Agrovoc Terms :

маркетинг; модель маркетингу; культура; цінності; потреби споживачів; обмін

Abstract :

Обґрунтовано необхідність переходу до формування сучасної моделі маркетингу. Визначено проблеми неприйняття маркетингу, зокрема, невідповідність цілей, знецінення значення маркетингової діяльності, падіння довіри на тлі культурного і духовного занепаду, нечіткого визначення предмета маркетингу. На основі моделі маркетингу 3.0 запропоновано підходи до визначення сучасного маркетингу та доцільні ...

Save top 1000 records as: AGRIS_AP CSV RIS EndNote(XML)