نتائج البحث

النتائج 1 - 10 من 99

Denčić, S., Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Kobiljski, B., Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Jestrović, Z., Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Orbović, B., Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Pavlović, M., Institut za ratarstvo i povrtarstvo. Plant Breeding and Seed Production, 0354-5881. 2009. srp.

النوع :

Summary

مصطلحات أجروفوك :

amalioration des plantes; plant breeding; yugoslavia; culture d'hiver; yougoslavie; variata; fitomejoramiento; varieties; cultivos de invierno; triticum; variedades; winter crops; serbia; serbie

ملخص :

In this paper wheat breeding in Institute of Field and Vegetable Crops in Novi Sad, Serbia, have been analyzed. During the period form the founding of the Institute, 1938 to 2008, 373 cultivar of small grains have been developed. Several of the cultivar have registered in foreign countries. During the mentioned period Novi Sad's wheat cultivars were dominant in the production of former Yugosla ...

Brbaklić, Lj., Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Kondić-Špika, A., Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Trkulja, D., Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Kobiljski, B., Institut za ratarstvo i povrtarstvo. Plant Breeding and Seed Production, 0354-5881. 2009. srp.

النوع :

Summary

مصطلحات أجروفوك :

haxaploadie; triticum aestivum; variacian genatica; genetic variation; microsatellites; alelos; hexaploidy; allale; variation ganatique; microsatellite; locus; loci; hexaploidia; microsatalites; alleles

ملخص :

Estimation of genetic variability of breeding material is essential for yield improvement in wheat cultivars. Modern techniques based on molecular markers application are more efficient and precise in genetic variability evaluation then conventional methods. Variability of 96 wheat cultivars and lines was analyzed using four microsatellite markers (Gwm11, Gwm428, Psp3200, Psp3071). The markers ...

Kondić-Špika, A., Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Marjanović, V., Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Kobiljski, B., Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Brbaklić, Lj., Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Trkulja, D., Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Hristov, N., Institut za ratarstvo i povrtarstvo. Simpozijum iz selekcije i semenarstva Društva selekcionara i semenara Republike Srbije = Symposium on Breeding and Seed Production of the Serbian Association of Plant Breeders and Seed Producers, 6, Vršac (Serbia), 17-21 May 2010; 2010; Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije srp.

استعراض النص الكامل

النوع :

Conference

مؤتمر :

Simpozijum iz selekcije i semenarstva Društva selekcionara i semenara Republike Srbije = Symposium on Breeding and Seed Production of the Serbian Association of Plant Breeders and Seed Producers, 6, Vršac (Serbia), 17-21 May 2010

مصطلحات أجروفوك :

triticum aestivum; boro; in vitro culture; genotypes; ganotype; genotipos; resistance to chemicals; bore; culture in vitro; resistencia a productos quamicos; rasistance aux produits chimiques; cultivo in vitro; boron

Kobiljski, B., Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Kondić-Špika, A., Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Trkulja, D., Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Brbaklić, Lj., Institut za ratarstvo i povrtarstvo. Simpozijum iz selekcije i semenarstva Društva selekcionara i semenara Republike Srbije = Symposium on Breeding and Seed Production of the Serbian Association of Plant Breeders and Seed Producers, 6, Vršac (Serbia), 17-21 May 2010; 2010; Društvo selekcionara i semenara Republike Srbije srp.

استعراض النص الكامل

النوع :

Conference

مؤتمر :

Simpozijum iz selekcije i semenarstva Društva selekcionara i semenara Republike Srbije = Symposium on Breeding and Seed Production of the Serbian Association of Plant Breeders and Seed Producers, 6, Vršac (Serbia), 17-21 May 2010

مصطلحات أجروفوك :

research institutions; germplasm collections; genotypes; ganotype; collection de matariel ganatique; genotipos; colecciones de material genatico; marqueur ganatique; institution de recherche; triticum; instituciones de investigacian; coleccian de plantas; serbia; genetic markers; collection botanique; plant collections; marcadores genaticos; serbie

Trkulja, D., Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Kondić-Špika, A., Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Brbaklić, Lj., Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Kobiljski, B., Institut za ratarstvo i povrtarstvo. Field and Vegetable Crops Research, 1821-3944. 2011. srp.

النوع :

Summary

مصطلحات أجروفوك :

anailisis de la regresian; heading; espigueo; floraison; regression analysis; flowering; floracian; microsatellites; triticum; haploadie; microsatellite; analyse de ragression; locus; loci; haploidia; microsatalites; aepiaison; haploidy

ملخص :

Doubled haploid (DH) mapping populations are suitable material for genetic analysis of quantitative trait loci (QTL). In order to detect loci associated with heading and flowering time in our agro-climate region, 177 lines of DH population Savana/Renesansa were analysed with five microsatellite markers (GWM18, GWM194, GWM261, PSP3071 and PSP3200). These lines were also evaluated for heading an ...

Brbaklić, Lj., Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Kondić-Špika, A., Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Trkulja, D., Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Kobiljski, B., Institut za ratarstvo i povrtarstvo. Field and Vegetable Crops Research, 1821-3944. 2010. srp.

النوع :

Summary

مصطلحات أجروفوك :

polimorfismo; polymorphism; marqueur ganatique; caracterasticas agronamicas; microsatellites; triticum; agronomic characters; caractare agronomique; microsatellite; genetic markers; microsatalites; marcadores genaticos; polymorphisme

ملخص :

Association analysis is a new approach in wheat genetic studies that enables a more successful implementation of marker assisted selection (MAS) in breeding programs. In this paper, 96 hexaploid wheat genotypes were used for phenotype evaluation during two years, and molecular analysis using four microsatellite markers (Simple Sequence Repeat - SSR), aiming at establishing association between ...

Trkulja, D., Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Brbaklić, Lj., Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Kondić-Špika, A., Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Kobiljski, B., Institut za ratarstvo i povrtarstvo. Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, 16, Čačak (Serbia), 4-5 Mar 2011; 2011; Agronomski fakultet srp.

النوع :

Conference

مؤتمر :

Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, 16, Čačak (Serbia), 4-5 Mar 2011

مصطلحات أجروفوك :

microsatellites; triticum; agronomic characters; microsatellite; caractare agronomique; microsatalites; caracterasticas agronamicas

ملخص :

The aim of this paper was to analyze associations between microsatellite marker GWM261 and four agronomically important traits in wheat: heading, flowering, stem height and spike length. Phenotypic and molecular evaluations of 177 lines of Savannah/Renesansa mapping population and 96 genotypes relevant for wheat breeding were conducted. Statistically significant associations between marker GWM ...

Boerner, A., Leibniz Inst. of Plant Genetics and Crop Plant Research, Neumann, K., Leibniz Inst. of Plant Genetics and Crop Plant Research, Kobiljski, B., Institute of Field and Vegetable Crops. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding - UZEI (Czech Republic), 1212-1975. dec2011. English.

النوع :

Summary

مصطلحات أجروفوك :

marcadores geneticos; carte genetique; floraison; rendement des cultures; genetic resources; genotipos; flowering; trigo; granos; variacion genetica; quantitative trait loci; crop yield; recursos geneticos; identification; triticum; wheats; variedades; mapas geneticos; ble; grain; collection botanique; genetica molecular; rendimiento de cultivos; marqueur genetique; conservation des ressources; genetic maps; molecular genetics; ressource genetique; genes; gene; aegilops; genotypes; genetic variation; variete; locus des caracteres quantitatifs; identificacion; resource conservation; genotype; varieties; variation genetique; floracion; loci de rasgos cuantitativos; conservacion de los recursos; coleccion de plantas; genetic markers; plant collections; genetique moleculaire

ملخص :

It is estimated that world-wide existing germplasm collections contain about 7.5 million accessions of plant genetic resources for food and agriculture. Wheat (Triticum and Aegilops) represents the biggest group comprising 900 000 accessions. However, such a huge number of accessions is hindering a successful exploitation of the germplasm. The creation of core collections representing a wide s ...

Kastori R., Dencic S., Petrovic M., Kobiljski B.. Zbornik radova Naucni institut za ratarstvo i povrtarstvo, 0351-4781. 1995. srp.

النوع :

Journal Article

مصطلحات أجروفوك :

stomata; triticum; drought; genotypes; estoma; genotipos; secheresse; stomate; sequia; genotype

ملخص :

It was found that stomatal density in the studied wheat genotypes ranged widely: in control plants it ranged from 44.0 to 82.0/square mm and from 31.0 to 63.0/square mm on upper and lower leaflet, respectively. The number of stomata in the plants exposed to drought ranged from 54.0 to 102.0/square mm and from 36.0 to 72.0/square mm on upper and lower leaflet, respectively. Under the conditions ...

Brbaklic, L., Institute of Field and Vegetable Crops, Trkulja, D., Institute of Field and Vegetable Crops, Kondic-Spika, A., Institute of Field and Vegetable Crops, Treskic, S., Institute of Field and Vegetable Crops, Kobiljski, B., Institute of Field and Vegetable Crops. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding (Czech Republic), 1212-1975. jan2013. English.

النوع :

Summary

مصطلحات أجروفوك :

triticum aestivum; electrophorese; caractere agronomique; heterozygotes; plant breeding; heterozygote; temps; fitomejoramiento; wheats; dna; height; epi; largura; genes; gene; tige; genetic variation; variedades de alto rendimiento; adn; locus des caracteres quantitatifs; tallos; quality; genotype; spikes; altura; variation genetique; agronomic characters; floracion; qualite; genetic markers; espigas; stems; longueur; caracteristicas agronomicas; marcadores geneticos; carte genetique; floraison; variete a haut rendement; epiaison; genotipos; flowering; stade de developpement vegetal; trigo; variacion genetica; quantitative trait loci; electrophoresis; mapas geneticos; electroforesis; ble; pcr; marqueur genetique; hauteur; genetic maps; phenotype; heterocigotos; heading; espigueo; genotypes; length; high yielding varieties; plant developmental stages; phenotypes; tiempo; fenotipos; loci de rasgos cuantitativos; etapas de desarrollo de la planta; time; amelioration des plantes; calidad

ملخص :

One of the main wheat breeder's goals is determining specific genomic regions which control important agronomical traits. Association analysis is a new strategy with high resolution in plant molecular breeding that could be used to improve the efficiency of marker assisted selection (MAS) for finding important QTLs (quantitative trait loci) or genes. A set of 96 diverse wheat genotypes was phe ...