AGRIS

Data provider:

Icon data provider

ScientificWebJournals (SWJ) was established in 2015 by scientists as a web portal for scientific publishing

Active (Data provider submitted metadata in the last calendar year)
Journal Article

Journal Article

YUMURTALIK KIYISAL SULARINDA (KUZEY DOĞU AKDENİZ) MESOZOOPLANKTON STOKLARININ 2012-2017 YILLARI ARASINDAKİ ZAMANSAL DEĞİŞİMİ  [2019]

Tuba Terbıyık Kurt;

Access the full text

Pelajikekosistemin temel taşlarından olan zooplanktonun kalitatif ve kantitatifdeğişimi ekosistemde meydana gelen çevresel değişimlerinde göstergesi olarakbilinmektedir. Bu bağlamda, çalışmada mesozooplanktonun miktarsal durumu vegrup kompozisyonu karakterize edilerek İskenderun Körfezi kıyısal sularındakimevcut durumun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Mesozooplankton örneklemeleriNisan 2012 ve Aralık 2017 yılları arasında mevsimsel sıklıkta dipten yüzeyevertikal olarak 5 istasyonda gerçekleştirilmiştir. Toplam 32 zooplankton grububulunmuş olup, bunlardan 15 tanesi holoplankton grubu, gerisi meroplanktongruplarıdır. Holoplankton olan gruplar genellikle çalışma alanında baskınolmakla birlikte, sadece 2013 ve 2015 yılı yaz mevsimlerinde Echinodermatabaskın olarak gözlenmiştir. Çalışma alanında holoplanktonda genellikle Copepodabaskın grup olarak gözlenirken, sıcak periyotlarda Cladocera ve Echinodermatabaskındır. 2015 yılı sonbaharında ise Doliolida baskın grup olarakgözlenmiştir. Bolluk ve biyokütle değerleri arasındaki fark istatistiki olarakönemsiz olarak bulunmakla birlikte (p>0,05), mevsimsel değişimleristatistiki açıdan önemli çıkmıştır (sırasıyla, p<0,01, p<0,05).Mesozooplankton biyokütle değerleri ilkbahar mevsiminde 0,5-21,6 mg/m3,yazın 2,2- 23,7 mg/m3, sonbaharda 2-27,9 mg/ m3 ve kışın1,3-17,3 mg/m3 arasında değişim göstermiştir. Sonuç olarak,İskenderun Körfezi’nde mesozooplankton mevcut stoklarının miktarı tüm örneklemeperiyodu boyunca küçük ölçekte
dalgalanmış olup, grup komposizyonu bakımındanmeroplanktona bağlı olarak kısmen değişim göstermiştir.  
From the journal
Aquatic Research
ISSN : 2618-6365

Bibliographic information

Type:
Journal Article
In AGRIS since:
2019
Volume:
2
Issue:
1
Publisher:
ScientificWebJournals
All titles:
"YUMURTALIK KIYISAL SULARINDA (KUZEY DOĞU AKDENİZ) MESOZOOPLANKTON STOKLARININ 2012-2017 YILLARI ARASINDAKİ ZAMANSAL DEĞİŞİMİ"@eng
Loading...

Bibliographic information

Type:
Journal Article
In AGRIS since:
2019
Volume:
2
Issue:
1
Publisher:
ScientificWebJournals
All titles:
"YUMURTALIK KIYISAL SULARINDA (KUZEY DOĞU AKDENİZ) MESOZOOPLANKTON STOKLARININ 2012-2017 YILLARI ARASINDAKİ ZAMANSAL DEĞİŞİMİ"@eng