Query : ""

Center Filter :

  • Ukraine (National Scientific Centre «Institute of Agrarian Economics»)

Results 1 - 10 of 122

Order By

Search records from all Data providers

Data provider:

Icon data provider

National Scientific Centre «Institute of Agrarian Economics»

Розглянуто роль відкритих соціальних мереж у формуванні довіри споживачів і перспективи використання таких мереж для реалізації продукції органічного агровиробництва. Визначено соціальну мережу з найбільшою чисельністю зареєстрованих учасників ринку органічного агровиробництва та його прихильників. Наведено реальну ситуацію щодо використання потенціалу розрахунку платіжними картками за товари ...

SUBJECT: ринок органічної продукції; органічне агровиробництво; попит на органічну продукцію; покупці органічної продукції; відкриті соціальні мережі

POSTED TO: Економіка АПК

FULL TEXT AVAILABLE

Наведено аргументи на користь використання науково обґрунтованого підходу до визначення вартості акціонерного капіталу з метою подальшої оцінки вартості бізнесу. Розглянуто різні моделі визначення вартості акціонерного капіталу з аналізом основних їх складових елементів та наведенням поетапної процедури проведення такої оцінки. Особливу увагу приділено проблемним питанням, що стосуються визнач ...

SUBJECT: коефіцієнт систематичного ризику; фондовий індекс; вартість бізнесу; ставка дисконтування; беззбиткова ставка дохідності

POSTED TO: Економіка АПК

FULL TEXT AVAILABLE

Розкрито основні підходи до сутності безпеки та фінансової безпеки аграрних корпорацій, визначено завдання та функції безпеки аграрного підприємства. З’ясовано місце фінансової безпеки аграрних підприємств у системі корпоративного управління. Доведено, що головною метою управління для збільшення вартості акціонерного капіталу є усвідомлення керівництвом зобов’язань щодо обґрунтування своїх інв ...

SUBJECT: капітал; фінансова безпека; фінансова стійкість; розвиток; корпоративне управління

POSTED TO: Економіка АПК

FULL TEXT AVAILABLE

Зосереджена увага на тому, що управління оборотними коштами в ринкових умовах не може кваліфіковано здійснюватися без системного аналізу їх ефективності. Однак такий аналіз як на методологічному, так і методичному рівні розробки недостатній, внаслідок чого не відбивається в повній мірі функціональна роль оборотних коштів у відтворювальному процесі. Таке становище загрожує негативними наслідкам ...

SUBJECT: ефективність оборотних засобів; оборотні активи; джерела фінансування; планування та нормування оборотних засобів; кругооборот

POSTED TO: Економіка АПК

FULL TEXT AVAILABLE

Досліджено ситуацію, що склалася в аграрній сфері України за період її новітньої історії. Визначено головні проблеми вітчизняного агропромислового комплексу, запропоновано невідкладні заходи державної політики в аграрному секторі та деякі механізми виведення його з кризового стану й підвищення ефективності. Наголошується на необхідності запровадження в даний кризовий період не стільки глобальн ...

SUBJECT: глобальна криза; організаційні заходи; особисті селянські господарства; зайнятість; стратегічний попит

POSTED TO: Економіка АПК

FULL TEXT AVAILABLE

Досліджено еколого-економічні особливості розвитку ринку енергетичних культур як основи фор-мування сировинної бази для виробництва біопалива, визначено основні механізми його стимулювання. Запропоновано напрями використання енергетичних культур для виробництва рідких біопалив. Проаналізовано сучасний стан виробництва насіння ріпаку як однієї з перспективних енергетичних культур в Україні, оці ...

SUBJECT: сировинна база; біопаливо; сільське господарство; еколого-економічні особливості; ринок

POSTED TO: Економіка АПК

FULL TEXT AVAILABLE

Викладено теоретичні засади та соціально-економічні передумови диференціації (розшарування) селянських господарств за рівнем товарності виробництва і складовими підприємництва. У дослідженні доводиться, що в умовах ринку та чи інша форма господарювання є результатом вибору селянина, зумовленого граничним доходом, який може бути віднесений ним до власної підприємницької активності. Відтак, селя ...

SUBJECT: підприємництво; диференціація сільських домогосподарств; гранична корисність; особисті селянські господарства; трансфор-мація особистих селянських господарств

POSTED TO: Економіка АПК

FULL TEXT AVAILABLE

Стаття присвячена особливостям функціонування тіньової економіки в Україні. Визначено та доведено основні складові тіньової економіки. Особливий акцент зроблено на розгляді сучасних тіньових схем. Проаналізовано діяльність підприємств та/або організацій Вінницької області, при цьому виявлено, що найбільш поширеними схемами прояву фіктивної економіки є: схема – ""агент-примара"" та схема – ""пр ...

SUBJECT: економічна безпека; модель; тіньова економіка; державне регулювання економіки; опортунізм

POSTED TO: Економіка АПК

FULL TEXT AVAILABLE

Визначено місце і роль позикових коштів у формуванні капіталу малих аграрних підприємств та доведено їхню важливість для розвитку відповідних господарюючих суб’єктів і поліпшення стану їх фінансового забезпечення в сучасних ринкових умовах. Висвітлено результати порівняльного аналізу процентних ставок по кредитах в Україні та в зарубіжних країнах, а також для малих і великих вітчизняних підпри ...

SUBJECT: мале підприємництво; процент-на ставка; застава; позиковий капітал; комерційний банк

POSTED TO: Економіка АПК

FULL TEXT AVAILABLE

Обґрунтовано необхідність переходу до формування сучасної моделі маркетингу. Визначено проблеми неприйняття маркетингу, зокрема, невідповідність цілей, знецінення значення маркетингової діяльності, падіння довіри на тлі культурного і духовного занепаду, нечіткого визначення предмета маркетингу. На основі моделі маркетингу 3.0 запропоновано підходи до визначення сучасного маркетингу та доцільні ...

SUBJECT: маркетинг; модель маркетингу; культура; цінності; потреби споживачів

POSTED TO: Економіка АПК

FULL TEXT AVAILABLE