Query : ""

Center Filter :

  • Ukraine (ONAFT)

Results 1 - 10 of 1,236

Order By

Search records from all Data providers

Data provider:

Icon data provider

Odessa National Academy of Food Technologies (ONAFT) is a public HEI with the highest level of accreditation. It was established in 1902 and today is a modern innovative scientific center for training of high qualified personnel. ONAFT is a multi-profile HEI which includes 4 scientific-educational institutions, 11 faculties and research institute with 15 scientific schools. ONAFT has about 6500 students in 21 areas of training, 42 training programs, 10 doctorate and 3 post-doctorate programs, 4 specialized scientific councils for doctorate and [...]

Визначено вплив суб’єктів корпоративного та індивідуального секторів на відтворювальний роз-виток стратегічного зернового ринку України. Обґрунтовано методичний підхід до оцінки відтворюваль-ної ефективності збутових каналів, що базується на порівняльному аналізі показників доданої вартості у структурно-динамічному вимірі, рентабельності зерна та відтворювальної рентабельності в розрізі коо-пе ...

SUBJECT: кооперативний і корпоративний збутові канали; зернові обслуговуючі кооперативи; відтворювальна ефективність; індивідуальні господарства; додана вар-тість

POSTED TO: Економіка харчової промисловості [2312-847X]

FULL TEXT AVAILABLE

В статті розглянуто основні тенденції у споживанні вина у світі та в Україні. Розглянуто види спеціалізованих торговельних підприємств, що пропонують алкогольну продукцію. Визначено основні сили впливу на них за методикою п’яти конкурентних сил М.Портера та запропоновано стратегію ди-ференціації.

SUBJECT: конкуренція; алкогольні напої; модель п’яти конкурентних сил; роздрібна торгівля; стратегія диференціації

POSTED TO: Економіка харчової промисловості [2312-847X]

FULL TEXT AVAILABLE

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ

В. С. Мартыновский et al. [2016-09-30]

В данной статье рассмотрены проблемы налоговой системы Украины и высоких ставок налогов, что приводит к увеличению доли теневой экономики. Рассмотрены налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц. Также были описаны методы по оптимизации налоговой системы.

SUBJECT: государственный бюджет; экономика; налог на добавленную стоимость; налоговая система

POSTED TO: Економіка харчової промисловості [2312-847X]

FULL TEXT AVAILABLE

У статті акцентовано увагу на низці важливих питань, пов’язаних з з процесом адаптації до но-вих та постійно мінливих умов господарювання підприємств харчової промисловості. В роботі проана-лізовані завдання подальшого удосконалення управління потенціалом сталого розвитку підприємств харчової промисловості України.

SUBJECT: підприємство; адаптивне управління; харчова промисловість; прибуток; сталий розвиток

POSTED TO: Економіка харчової промисловості [2312-847X]

FULL TEXT AVAILABLE

Cтаттю присвячено розгляду шляхів підвищення інвестиційної привабливості підприємств хар-чової промисловості. Визначаються проблеми сьогодення при залученні інвестицій до сектору харчо-вої промисловості. Обґрунтовано доцільність застосування управлінського консалтингу як інноваційно-го шляху підвищення інвестиційної привабливості підприємств даного сектору. Пропонується систем-ний підхід до уп ...

SUBJECT: шляхи підвищення інвестиційної привабливості; інвестиційна привабливість; системний підхід; управління факторами інвестиційної привабливості; управлінський консалтинг

POSTED TO: Економіка харчової промисловості [2312-847X]

FULL TEXT AVAILABLE

У статті досліджено особливості використання комп’ютерних інформаційних технологій в сис-темі обліку та контролю в сфері підприємницької діяльності. Проаналізовано переваги та недоліки їх застосування в процесі ведення та прийняття рішень щодо управління бізнесом, враховуючи вимоги сучасного ринку конкурентоспроможності. Визначено змістовну сутність поняття «інформаційне суспі-льство» та обґру ...

SUBJECT: облік; контроль; інформаційне суспільство; інформаційні технології; комп’ютерна система

POSTED TO: Економіка харчової промисловості [2312-847X]

FULL TEXT AVAILABLE

У статті досліджено можливості використання комп’ютерних інформаційних систем в аудиті. Визначено суть комп’ютерного аудиту в системі обробки бухгалтерської інформації. Проаналізовано переваги та недоліки застосування інформаційних систем в аудиті. Зазначено причини, які зумовлю-ють використання аудиторських комп’ютерних засобів. Наведено особливості комп’ютерного аудиту.

SUBJECT: комп’ютерний аудит; програмні засоби аудиту; комп’ютерне середовище; автоматизована інформаційна система; інформаційні технології

POSTED TO: Економіка харчової промисловості [2312-847X]

FULL TEXT AVAILABLE

Надана характеристика підприємств малого та середнього бізнесу, представлені їх класифіка-ційні ознаки. Систематизовано основні фактори впливу на ведення бухгалтерського обліку на малих підприємствах. Виділено основні проблеми та напрями удосконалення і організації обліку на підпри-ємствах малого бізнесу.

SUBJECT: фактори впливу; податковий облік; малі підприємства; бухгалтерський облік; особливості організації

POSTED TO: Економіка харчової промисловості [2312-847X]

FULL TEXT AVAILABLE

С гуманистических позиций анализируются проблемы современных парадигм социотехнической деятельности и подготовки инженерно-экономических кадров. Установлена теоретическая и практическая возможность рационального формирования парадигм социотехнической деятельности и соответствующих им научных и организационных мероприятий подготовки инженерно-экономических кадров. Представлены основные тенденци ...

SUBJECT: гуманизм; социотехническая деятельность; инженерия; парадигма

POSTED TO: Економіка харчової промисловості [2312-847X]

FULL TEXT AVAILABLE

В статье рассматривается актуальная роль психолого-педагогических знаний, в модернизируемом образовательном процессе высшей школы, при формировании менеджерского потенциала будущих специалистов. Описаны подходы гармонизирующие межличностные отношения, снижающие показатели, которые характеризуют агрессивность, не сдержанность, обидчивость, неприятие друг друга и т.д.

SUBJECT: гармонизация межличностных отношений; коммуникативный потенциал; межличностное общение; студенты вузов; психологические и педагогические знания

POSTED TO: Економіка харчової промисловості [2312-847X]

FULL TEXT AVAILABLE