أجريس - النظام الدولي للعلوم الزراعية والتكنولوجيا

Etude du potentiel du capteur radar TerraSAR en bande X pour le suivi de la culture de canne à sucre sur l'île de La Réunion

2009

Cresson, Romain


المعلومات البيبليوغرافية
مواضيع أخرى
[sde] environmental sciences; La reunion
اللغة
فرنسي
النوع
Mem

2021-03-15
AGRIS AP