أجريس - النظام الدولي للعلوم الزراعية والتكنولوجيا

Agricultural rents in econometric Land use models: a spatial analysis | Les rentes agricoles dans les modèles économétriques d'usage des sols : une analyse spatiale

2015

Chakir, Raja, | Lungarska, Anna


المعلومات البيبليوغرافية
مواضيع أخرى
[stat.me] statistics [stat]; Methodology [stat.me]; Global changes; [sde.mcg] environmental sciences
اللغة
إنجليزي
النوع
Comm
المصدر
150 th EAAE Seminar

2021-03-15
AGRIS AP