أجريس - النظام الدولي للعلوم الزراعية والتكنولوجيا

Caractérisation des chemins d'écoulements préférentiels dans un sol macroporeux par tomographie d'absroptions des rayons X et traçage coloré.

2014

LISSY, Anne-Sophie


المعلومات البيبليوغرافية
مواضيع أخرى
[sde.be] environmental sciences; Biodiversity and ecology
اللغة
فرنسي
الترخيص
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/
النوع
Mem

2021-03-15
AGRIS AP