AGRIS - International System for Agricultural Science and Technology

Identification of BcARR Genes and CTK Effects on Stalk Development of Flowering Chinese Cabbage

2022

Xi Ou | Yudan Wang | Jiewen Zhang | Zhenbin Xie | Bing He | Zhehao Jiang | Yuting Wang | Wei Su | Shiwei Song | Yanwei Hao | Riyuan Chen

AGROVOC Keywords

Bibliographic information
Publisher
MDPI AG
Other Subjects
Flowering chinese cabbage; Ga signaling; Cytokinin signaling; Biology (general)
Language
English
Type
Journal Article
Source
International Journal of Molecular Sciences, Vol 23, Iss 7412, p 7412 (2022)

2022-09-15
AGRIS AP