Een halve eeuw landschapsontwikkeling in de Haasvelderduinen.

1988

Ehrenburg, A. | Geelen, L.H.W.T. | Ketner, P. | Baeyens, G.


书目信息
De Levende Natuur
89 4 ISSN 0024-1520
页码
150-157
其它主题
Duinplanten; Landschapsarchitectuur (algemeen); Natuurlandschap; Landschap; Plantengemeenschappen; Eolisch zand; Vegetatie; Duneland plants; Natural landscape; Ecohydrology; Zuid-holland; Duinen; Ecohydrologie; Aeolian sands; Landbouwgrond; Landscape architecture (general)
语言
荷兰语; 佛兰德语

2020-12-15
AGRIS AP
在Google Scholar上查找
如果您发现与此记录相关的任何错误信息,请联系 agris@fao.org