YAP/TAZ Promote Fibrotic Activity in Human Trabecular Meshwork Cells by Sensing Cytoskeleton Structure Alternation

2022

Shan Huang | Zhicheng Liu | Xiuqing Qian | Lin Li | Haixia Zhang | Shanshan Li | Zhicheng Liu

AGROVOC关键词

书目信息
出版者
MDPI AG
其它主题
Extracellular matrix; Cytoskeleton; Fibrotic activity; Trabecular meshwork
语言
英语
类型
Journal Article
来源
Chemosensors, Vol 10, Iss 235, p 235 (2022)

2022-09-15
AGRIS AP