NyuWa Genome resource: A deep whole-genome sequencing-based variation profile and reference panel for the Chinese population

2021

Peng Zhang | Huaxia Luo | Yanyan Li | You Wang | Jiajia Wang | Yu Zheng | Yiwei Niu | Yirong Shi | Honghong Zhou | Tingrui Song | Quan Kang | Tao Xu | Shunmin He

AGROVOC关键词

书目信息
出版者
Elsevier
其它主题
Biology (general); Chinese population; Genome resource; Whole genome sequencing; Haplotype reference panel
语言
英语
类型
Journal Article
来源
Cell Reports, Vol 37, Iss 7, Pp 110017- (2021)

2022-09-15
AGRIS AP