بررسی خصوصیات رشد و نمو ده گونه گیاه پوششی در فضای ‌سبز جزیره کیش در فصل گرم

2011

سلمان شوشتریان | حسن صالحی | علی تهرانی فر

AGROVOC关键词

书目信息
出版者
Ferdowsi University of Mashhad
其它主题
گونه‌های سازگار; شرایط اقلیمی; ویژگی‌های مرفولوژیک; Plant culture; سطح پوشش
语言
波斯语
类型
Journal Article
来源
بوم شناسی کشاورزی, Vol 3, Iss 4, Pp 514-524 (2011)

2022-09-15
AGRIS AP