Outer Membrane Protein 25 of Brucella Activates Mitogen-Activated Protein Kinase Signal Pathway in Human Trophoblast Cells

2017

Jing Zhang | Yu Zhang | Zhiqiang Li | Jing Liu | Xuehua Shao | Changxin Wu | Yong Wang | Kaisheng Wang | Tiansen Li | Laizhen Liu | Chuangfu Chen | Hui Zhang


书目信息
出版者
Frontiers Media S.A.
其它主题
2308δomp25
语言
英语
类型
Journal Article
来源
Frontiers in Veterinary Science, Vol 4 (2017)

2022-09-15
AGRIS AP