Selection of stable reference genes for RT–qPCR in Salmo trutta

2022

Shuaijie Sun | Zhitong Wang | Dongdong Yuan | Mengke Ni | Huifen Xu | Wanliang Wang | Chi Zhang | Meiqun Chen | Lamu ZhaXi | Jianshe Zhou | Ming Li


书目信息
出版者
Elsevier
其它主题
Reference gene; Rt–qpcr; Screening software
语言
英语
类型
Journal Article
来源
Aquaculture Reports, Vol 26, Iss , Pp 101290- (2022)

2022-10-15
AGRIS AP