اثرمحافظتی ماده موثر زردچوبه (کورکومین) بر کشت بافت تخمدان موش سوری

2019

محسن حسینی | فرهاد محمدی قشلاق | زهرا خداپرست | علی محمدعینی

AGROVOC关键词

书目信息
出版者
Qom Islamic Azad University
其它主题
کورکومین; Biology (general); موش سوری; بافت تخمدان
语言
波斯语
类型
Journal Article
来源
بیولوژی کاربردی, Vol 9, Iss 33, Pp 43-52 (2019)

2022-10-15
AGRIS AP