بررسی اثر نانوذرات نقره بر بیان ژن‌های اگزوتوکسین A و S در سودوموناس آئروژینوزا

2020

محمد همتی | زهرا کشتمند | کتایون برهانی


书目信息
出版者
Qom Islamic Azad University
其它主题
اگزوتوکسین s; Biology (general); نانوذرات نقره; سودوموناس آئروژینوزا; اگزوتوکسین a
语言
波斯语
类型
Journal Article
来源
بیولوژی کاربردی, Vol 10, Iss 40, Pp 37-52 (2020)

2022-10-15
AGRIS AP