การบริหารความขัดแย้งด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวชุมชนของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ | Conflict management in community tourism resource management of local leaders in Chiang Mai

2020

Bongkochmas Ek-Iem(Maejo University, Chiang Mai (Thailand). School of Administrative Study) E-mail:bkmas@mju.ac.th


书目信息
Journal of Agricultural Research and Extension
ISSN 0125-8850 | 2630-0206
页码
79-93
其它主题
Conflicts management; Community tourism; Tourism resource management; Chiang mai province; Local leader
语言
泰国
注释
Summaries (En, Th)
类型
Summary; Non-Conventional
团体作者
Maejo University, Chiang Mai (Thailand). Office of Agricultural Research and Extension

2022-12-15
AGRIS AP