شباهت های ژنتیکی و تجزیه و تحلیل تبارشناختی گونه های وحشی و اهلی گوسفند بر اساس ژنوم میتوکندریایی

2022

فاطمه ربیعی | رامین عبدلی | فرجاد رفیعی | نوید قوی حسین زاده

AGROVOC关键词

书目信息
出版者
University of Guilan
其它主题
گوسفند; Animal culture; درخت تبارشناسی; میتوژنوم; شباهت ژنتیکی
语言
波斯语
类型
Journal Article
来源
تحقیقات تولیدات دامی, Vol 11, Iss 3, Pp 1-13 (2022)

2023-03-15
AGRIS AP