Breastmilk microbiome changes associated with lactational mastitis and treatment with dandelion extract

2023

Xinyan Jin | Xinyan Jin | Jinhe Xiao | Chunli Lu | Wenxin Ma | Yingyi Fan | Xue Xue | Yaru Xia | Nana Chen | Jianping Liu | Xiaohua Pei

AGROVOC关键词

书目信息
Frontiers in Microbiology
14 ISSN 1664-302X
出版者
Frontiers Media S.A.
其它主题
Antibiotic; Pugongying granule; Breastmilk; 16s rrna gene sequencing
语言
英语

2023-11-24
DOAJ