Store‐operated calcium entry mediates hyperalgesic responses during neuropathy

2023

Wei Wang | Qiru Wang | Jinlu Huang | Hong Li | Fangjie Li | Xue Li | Ruimei Liu | Ming Xu | Jinghong Chen | Yemeng Mao | Le Ma

AGROVOC关键词

书目信息
FEBS Open Bio
13 11 页码 2020 - 2034 ISSN 2211-5463
出版者
Wiley
其它主题
Neuronal activity; Ym‐58483; Soce; Store‐operated calcium entry; Skf96365
语言
英语

2023-11-24
DOAJ