In Silico Verification of Predicted Potential Promoter Sequences in the Rice (<i>Oryza sativa</i>) Genome

2023

Anastasiya N. Bubnova | Irina V. Yakovleva | Eugene V. Korotkov | Anastasiya M. Kamionskaya

AGROVOC关键词

书目信息
Plants
12 3573 页码 3573 ISSN 2223-7747
出版者
MDPI AG
其它主题
Promoter; <i>oryza sativa</i>; Regulatory elements of genome; Predicted sequences
语言
英语

2023-11-24
DOAJ