أجريس - النظام الدولي للعلوم الزراعية والتكنولوجيا

اثر کوتاه‏کردن دوره خشکی بر عملکرد تولیدمثلی و شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین با تعداد زایمان متفاوت

2017

سید محمدرضا حسینی | امیر کرم زاده دهاقانی | علی نوری | آرمین توحیدی


المعلومات البيبليوغرافية
الناشر
Ferdowsi University of Mashhad
مواضيع أخرى
دوره شیردهی; توازن منفی انرژی; گاوشیری; Animal culture; دوره خشکی
اللغة
اللغة الفارسية
النوع
Journal Article
المصدر
پژوهشهای علوم دامی ایران, Vol 8, Iss 4, Pp 677-687 (2017)

2022-09-15
AGRIS AP