اثر کوتاه‏کردن دوره خشکی بر عملکرد تولیدمثلی و شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین با تعداد زایمان متفاوت

2017

سید محمدرضا حسینی | امیر کرم زاده دهاقانی | علی نوری | آرمین توحیدی


书目信息
出版者
Ferdowsi University of Mashhad
其它主题
دوره شیردهی; توازن منفی انرژی; گاوشیری; Animal culture; دوره خشکی
语言
波斯语
类型
Journal Article
来源
پژوهشهای علوم دامی ایران, Vol 8, Iss 4, Pp 677-687 (2017)

2022-09-15
AGRIS AP