Seroprevalence and Risk Factors of Toxoplasma gondii Infection Among High-Risk Populations in Jiangsu Province, Eastern China

2021

Fanzhen Mao | Yougui Yang | Yougui Yang | Yuying Chen | Yuying Chen | Qiang Zhang | Xin Ding | Bixian Ni | Xiangzhen Xu | Xiaolin Jin | Yang Dai | Yang Dai


书目信息
出版者
Frontiers Media S.A.
其它主题
Seroprevalence; Eastern china
语言
英语
类型
Journal Article
来源
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Vol 11 (2021)

2022-09-15
AGRIS AP