Myeloid neddylation targets IRF7 and promotes host innate immunity against RNA viruses.

2021

Min Zhao | Yaolin Zhang | Xiqin Yang | Jiayang Jin | Zhuo Shen | Xiaoyao Feng | Tao Zou | Lijiao Deng | Daohai Cheng | Xueting Zhang | Cheng Qin | Chunxiao Niu | Zhenjie Ye | Xueying Zhang | Jia He | Chunmei Hou | Ge Li | Gencheng Han | Qianqian Cheng | Qingyang Wang | Lin Wei | Jie Dong | Jiyan Zhang


书目信息
出版者
Public Library of Science (PLoS)
其它主题
Biology (general); Allergy; Immunologic diseases
语言
英语
类型
Journal Article
来源
PLoS Pathogens, Vol 17, Iss 9, p e1009901 (2021)

2022-09-15
AGRIS AP